O KALKULATORZE
Zakup nieruchomości to znaczne obciążenie finansowe kupującego. Koszty to nie tylko sama cena transakcyjna, ale także dodatkowe opłaty, w tym koszty związane z samym aktem notarialnym. Niniejszy kalkulator ma pomóc Państwu w szacunkowym obliczeniu maksymalnej wysokości opłat w związku z daną transakcją. Istnieje również możliwość przesłania wyniku na skrzynkę mailową.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania związane z kosztami, albo potrzebujecie pomocy ze znalezieniem notariusza w Waszym mieście, zachęcamy do kontaktu. Bezpłatnie pomożemy Państwu w tym zakresie.

kontakt@bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl
SPRAWDŹ KOSZTY NOTARIALNE
WYBIERZ GRUPĘ POKREWIEŃSTWA NABYWCY:

"GRUPA ZEROWA" - Małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha.
"GRUPA I" - Zięć, synowa, teściowie.
"GRUPA II" - Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.
"GRUPA III" - Inni nabywcy.
Wyczyść dane
INNE AKTY NOTARIALNE
- umowa zbycia nieruchomości, jezeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
- 600 zł;
- umowa majątkowa małzeńska
- 400 zł;
- testament
- 50 zł;
- testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku
- 150 zł;
- testament zawierający zapis windykacyjny
- 200 zł;
- odwołanie testamentu
- 30 zł;
- zwolnienie nieruchomości od obciązeń lub zrzeczenia się prawa, jezeli wartości przedmiotu nie da się określić
- 60 zł;
- zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa uzytkowania wieczystego
- 80 zł;
- pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności
- 100 zł;
- oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
- 50 zł.
PROTOKOŁY
- protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni
- 750 zł;
- protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy
- 1100 zł;
- protokół zgromadzenia wspólników innej spółki niż Sp. z o.o. lub S.A. albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego
- 500 zł;
- protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej
- 300 zł;
- protokół zawierający oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego
- 1000 zł;
- protokół niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród
- 100 zł;
- protokół przyjęcia dokumentu na przechowanie
- 50 zł
a za przechowanie dokumentu, od kazdego dokumentu, za kazdy rozpoczęty miesiąc
- 20 zł;
- inny protokół
- 200 zł.
INNE
CZYNNOŚCI
- akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne
- 50 zł.
- akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z  zapisem windykacyjnym
- 100 zł.
- protokół dziedziczenia
- 100 zł.
- protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu
- 50 zł.
- sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu
- 30 zł.
- poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
a) na dokumentach, jezeli przedmiot jest oznaczony sumą pienięzną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka nalezałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż
- 300 zł,
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach
- 20 zł;
- poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za kazdą stronę
- 6 zł;
- poświadczenie czasu okazania dokumentu, za kazdą stronę
- 6 zł;
PARTNERZY